Có 1 kết quả:

pán xuán

1/1

pán xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spiral
(2) to circle
(3) to go around
(4) to hover
(5) to orbit