Có 1 kết quả:

pán xuán ㄆㄢˊ ㄒㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to spiral
(2) to circle
(3) to go around
(4) to hover
(5) to orbit