Có 1 kết quả:

pán gàng zi ㄆㄢˊ ㄍㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to carry out gymnastic tricks on horizontal bar