Có 1 kết quả:

pán tī ㄆㄢˊ ㄊㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral staircase