Có 1 kết quả:

pán chéng ㄆㄢˊ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 盤纏|盘缠[pan2 chan5]