Có 1 kết quả:

pán suàn

1/1

pán suàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plot
(2) to scheme
(3) to calculate