Có 1 kết quả:

pán guǎn

1/1

pán guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coil in still (used for distilling)