Có 1 kết quả:

pán rào

1/1

pán rào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to coil (around sth)
(2) to twine
(3) to weave (basketwork)