Có 1 kết quả:

pán tuǐ

1/1

pán tuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sit cross-legged
(2) to sit in the lotus position