Có 1 kết quả:

pán tuó lù ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) twisting path
(2) tortuous road