Có 1 kết quả:

pán tuó lù

1/1

pán tuó lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twisting path
(2) tortuous road