Có 1 kết quả:

pán bó

1/1

pán bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cross-examine
(2) to interrogate and refute