Có 1 kết quả:

Lú fú gōng

1/1

Lú fú gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Le Louvre, Paris Museum
(2) more common trad. form 羅浮宮|罗浮宫