Có 1 kết quả:

dàng rán

1/1

dàng rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 蕩然|荡然[dang4 ran2]