Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mắt
2. khoản mục

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con mắt. ◎Như: “nhĩ thông mục minh” 耳聰目明 tai thính mắt sáng, “ngư mục hỗn châu” 魚目混珠 mắt cá làm giả (lẫn lộn) với ngọc.
2. (Danh) Điều khoản, phần, hạng. ◎Như: khoa thi chia ra từng hạng, loại gọi là “khoa mục” 科目. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhan Uyên vấn nhân, tử viết: Khắc kỉ phục lễ vi nhân, (...). Nhan Uyên viết: Thỉnh vấn kì mục” 顏淵問仁, 子曰: 克己復禮為仁, (...). 顏淵曰: 請問其目 (Nhan Uyên 顏淵) Nhan Uyên hỏi về đức nhân. Khổng Tử đáp: Khắc kỉ mà trở vể lễ thì là nhân, (...). Nhan Uyên hỏi: Xin hỏi về những điều khoản (để thực hành).
3. (Danh) Chia từng ngăn như trong cái lưới, ngoài giường lưới gọi là “cương” 綱, những mắt dây nhỏ gọi là “mục” 目. Nói ví dụ về sự lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau gọi là “hoành cương tế mục” 宏綱細目.
4. (Danh) Bảng liệt kê các phần, các điều trong sách vở, tài liệu cho tiện việc tra cứu. ◎Như: “thư mục” 書目 bảng liệt kê các tên sách, “mục lục” 目錄 bảng ghi các chương, tiết, đề tài có trong sách.
5. (Danh) Danh xưng, tiêu đề. ◎Như: “danh mục” 名目 tên gọi, “đề mục” 題目 đầu đề.
6. (Danh) Thủ lĩnh, người cầm đầu. ◎Như: “đầu mục” 頭目 người đứng đầu, lãnh đạo.
7. (Danh) Chỗ tinh thần thiết yếu.
8. (Động) Nhìn, nhìn chăm chú. ◎Như: “cực mục” 極目 nhìn mút mắt, nhìn xa tít tắp. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Cực mục vân man man” 極目雲漫漫 (Đạo phùng ngạ phu 道逢餓夫) Nhìn mút mắt mây mênh mang.
9. (Động) Coi, coi là, khen là. ◎Như: “mục chi vi thần phẩm” 目之爲神品 khen là cái phẩm thần, coi là quý lạ.

Từ điển Thiều Chửu

① Con mắt.
② Lườm, nhìn kĩ (trố mắt nhìn).
③ Khen, danh mục 名目 được người khen.
④ Phẩm đề, như mục chi vi thần phẩm 目之爲神品 khen là cái phẩm thần, nghĩa là bình phẩm cho là quý lạ.
⑤ Ðiều kiện, như khoa thi lấy học trò chia ra từng điều kiện gọi là khoa mục 科目.
⑥ Chia từng ngăn như trong cái lưới, ngoài giường lưới gọi là cương 綱, những mắt dây nhỏ gọi là mục 目. Nói ví dụ về sự lớn nhỏ cùng ràng buộc nhau gọi là hoành cương tế mục 宏綱細目.
⑦ Mục lục, trên đầu sách liệt kê các mục trong sách gọi là mục lục 目錄.
⑧ Một người thống suất một số đông người gọi là đầu mục 頭目.
⑨ Chỗ tinh thần thiết yếu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con mắt — Thấy. Nhìn — Gọi tên — Điều khoản — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Mục — Thập mục sở thị: Mười mắt trông vào. » Ở đây mười mắt trông vào, rõ ràng án ấy tha sao cho đành « ( Nhị độ mai ).

Từ điển Trung-Anh

(1) eye
(2) item
(3) section
(4) list
(5) catalogue
(6) table of contents
(7) order (taxonomy)
(8) goal
(9) name
(10) title

Từ ghép 414

bā mù mán 八目鰻bā mù mán 八目鳗bái mù 白目bàn chì mù 半翅目bǎo liú jù mù 保留剧目bǎo liú jù mù 保留劇目Běn cǎo Gāng mù 本草綱目Běn cǎo Gāng mù 本草纲目běn lái miàn mù 本來面目běn lái miàn mù 本来面目bǐ mù yú 比目魚bǐ mù yú 比目鱼bǐ sài xiàng mù 比賽項目bǐ sài xiàng mù 比赛项目bì mù sè tīng 閉目塞聽bì mù sè tīng 闭目塞听biān mù 編目biān mù 编目bù chù mù 不触目bù chù mù 不觸目bù kān rù mù 不堪入目bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不識廬山真面目bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不识庐山真面目cè mù 侧目cè mù 側目cháng bí mù 長鼻目cháng bí mù 长鼻目chēn mù 嗔目chēn mù 瞋目chēng mù 瞠目chēng mù jié shé 瞠目結舌chēng mù jié shé 瞠目结舌chēng mù yǐ duì 瞠目以对chēng mù yǐ duì 瞠目以對chù mù 触目chù mù 觸目chù mù jīng xīn 怵目惊心chù mù jīng xīn 怵目驚心chù mù jīng xīn 触目惊心chù mù jīng xīn 觸目驚心chù mù shāng xīn 触目伤心chù mù shāng xīn 觸目傷心chuāng yí mǎn mù 疮痍满目chuāng yí mǎn mù 瘡痍滿目cí méi shàn mù 慈眉善目cí mù 詞目cí mù 词目cì mù 刺目cuǐ càn duó mù 璀璨夺目cuǐ càn duó mù 璀璨奪目dà bǐ mù yú 大比目魚dà bǐ mù yú 大比目鱼dà tóu mù 大头目dà tóu mù 大頭目dào mù qián 到目前dào mù qián wéi zhǐ 到目前为止dào mù qián wéi zhǐ 到目前為止dèng mù níng shì 瞪目凝視dèng mù níng shì 瞪目凝视diàn shì jié mù 电视节目diàn shì jié mù 電視節目dǐng mù 頂目dǐng mù 顶目duō mù dì 多目的duó mù 夺目duó mù 奪目ěr cōng mù míng 耳聪目明ěr cōng mù míng 耳聰目明ěr mù 耳目ěr mù yī xīn 耳目一新ěr rú mù rǎn 耳濡目染ěr wén bù rú mù jiàn 耳聞不如目見ěr wén bù rú mù jiàn 耳闻不如目见ěr wén mù dǔ 耳聞目睹ěr wén mù dǔ 耳闻目睹fǎn mù 反目fǎn mù chéng chóu 反目成仇fó fǎ sēng mù 佛法僧目fū qī fǎn mù 夫妻反目fù zhí mù 复殖目fù zhí mù 複殖目gāng jǔ mù zhāng 綱舉目張gāng jǔ mù zhāng 纲举目张guā mù xiāng dài 刮目相待guā mù xiāng kàn 刮目相看guāng cǎi duó mù 光彩夺目guāng cǎi duó mù 光彩奪目guǎng bō jié mù 广播节目guǎng bō jié mù 廣播節目Guǎng mù tiān 广目天Guǎng mù tiān 廣目天guò mù 过目guò mù 過目guò mù bù wàng 过目不忘guò mù bù wàng 過目不忘hé duì zhàng mù 核对帐目hé duì zhàng mù 核對帳目héng méi lì mù 横眉立目héng méi lì mù 橫眉立目héng méi nù mù 横眉怒目héng méi nù mù 橫眉怒目hù mù jìng 护目镜hù mù jìng 護目鏡huí mù 回目jī tí mù 奇蹄目jí mù yuǎn wàng 极目远望jí mù yuǎn wàng 極目遠望jì huà mù biāo 計劃目標jì huà mù biāo 计划目标jià mù 价目jià mù 價目jié mù 節目jié mù 节目jīn gāng nù mù 金刚怒目jīn gāng nù mù 金剛怒目jīn mù lú 金目鱸jīn mù lú 金目鲈jīng mù 鯨目jīng mù 鲸目jīng zhēn mǎn mù 荆榛满目jīng zhēn mǎn mù 荊榛滿目jǔ mù 举目jǔ mù 舉目jǔ mù wú qīn 举目无亲jǔ mù wú qīn 舉目無親jǔ shì zhǔ mù 举世瞩目jǔ shì zhǔ mù 舉世矚目jù mù 剧目jù mù 劇目juān xíng mù 鵑形目juān xíng mù 鹃形目kē mù 科目kǒng lóng zǒng mù 恐龍總目kǒng lóng zǒng mù 恐龙总目kǒu zú mù 口足目kuài jì kē mù 会计科目kuài jì kē mù 會計科目lán mù 栏目lán mù 欄目lèi mù 类目lèi mù 類目lì lì zài mù 历历在目lì lì zài mù 歷歷在目lì mù ér shì 厉目而视lì mù ér shì 厲目而視lín chì mù 鱗翅目lín chì mù 鳞翅目lín láng mǎn mù 琳琅满目lín láng mǎn mù 琳瑯滿目líng zhǎng mù 灵长目líng zhǎng mù 靈長目liú mù 流目mǎn mù 满目mǎn mù 滿目mǎn mù lín láng 满目琳琅mǎn mù lín láng 滿目琳琅màn wú mù dì 漫无目的màn wú mù dì 漫無目的máng mù 盲目méi mù 眉目méi mù chuán qíng 眉目传情méi mù chuán qíng 眉目傳情méi qīng mù xiù 眉清目秀miàn mù 面目miàn mù kě zēng 面目可憎miàn mù quán fēi 面目全非miàn mù yī xīn 面目一新míng mù 名目míng mù 瞑目míng mù fán duō 名目繁多míng mù zhāng dǎn 明目张胆míng mù zhāng dǎn 明目張膽mó chì mù 膜翅目mù biāo 目标mù biāo 目標mù biāo dì zhǐ 目标地址mù biāo dì zhǐ 目標地址mù biāo pǐ pèi zuò yè 目标匹配作业mù biāo pǐ pèi zuò yè 目標匹配作業mù biāo shì chǎng 目标市场mù biāo shì chǎng 目標市場mù bù jiàn jié 目不見睫mù bù jiàn jié 目不见睫mù bù jiāo jié 目不交睫mù bù kuī yuán 目不窥园mù bù kuī yuán 目不窺園mù bù rěn jiàn 目不忍見mù bù rěn jiàn 目不忍见mù bù rěn shì 目不忍視mù bù rěn shì 目不忍视mù bù shí dīng 目不識丁mù bù shí dīng 目不识丁mù bù xiá gěi 目不暇給mù bù xiá gěi 目不暇给mù bù xiá jiē 目不暇接mù bù xié shì 目不斜視mù bù xié shì 目不斜视mù bù zhuǎn jīng 目不轉睛mù bù zhuǎn jīng 目不转睛mù cè 目测mù cè 目測mù chéng 目成mù chuàng yǒu tiān 目怆有天mù chuàng yǒu tiān 目愴有天mù dèng kǒu dāi 目瞪口呆mù dì 目的mù dì dì 目的地mù dǔ 目睹mù guāng 目光mù guāng dāi zhì 目光呆滞mù guāng dāi zhì 目光呆滯mù guāng duǎn qiǎn 目光短浅mù guāng duǎn qiǎn 目光短淺mù guāng rú dòu 目光如豆mù guāng suǒ jí 目光所及mù jī 目击mù jī 目擊mù jī zhě 目击者mù jī zhě 目擊者mù jīn 目今mù jìng 目鏡mù jìng 目镜mù kōng sì hǎi 目空四海mù kōng yī qiè 目空一切mù lì 目力mù lù 目录mù lù 目錄mù lù xué 目录学mù lù xué 目錄學mù máng 目盲mù mí wǔ sè 目迷五色mù mù jīn 木目金mù qián 目前mù rún 目瞤mù shì 目視mù shì 目视mù sòng 目送mù tiǎo xīn zhāo 目挑心招mù wú fǎ jì 目无法纪mù wú fǎ jì 目無法紀mù wú guāng zé 目无光泽mù wú guāng zé 目無光澤mù wú quán niú 目无全牛mù wú quán niú 目無全牛mù wú zǔ zhī 目无组织mù wú zǔ zhī 目無組織mù xià 目下mù xià shí háng 目下十行mù xuàn 目眩mù xuàn shén mí 目眩神迷mù xuàn tóu hūn 目眩头昏mù xuàn tóu hūn 目眩頭昏mù yǔ 目語mù yǔ 目语mù zhēng kǒu dāi 目怔口呆mù zhēng kǒu dāi 目睁口呆mù zhēng kǒu dāi 目睜口呆mù zhōng wú rén 目中无人mù zhōng wú rén 目中無人mù zhū 目珠mù zì 目眦niǎo jiǎo xià mù 鳥腳下目niǎo jiǎo xià mù 鸟脚下目niǎo jiǎo yà mù 鳥腳亞目niǎo jiǎo yà mù 鸟脚亚目niè chǐ mù 啮齿目niè chǐ mù 嚙齒目nù mù 怒目nù mù ér shì 怒目而視nù mù ér shì 怒目而视nù mù qiè chǐ 怒目切齒nù mù qiè chǐ 怒目切齿nù mù xiāng xiàng 怒目相向ǒu tí mù 偶蹄目piān mù 篇目pǐn mù 品目qiǎo lì míng mù 巧立名目qiào chì mù 鞘翅目qīn yǎn mù dǔ 亲眼目睹qīn yǎn mù dǔ 親眼目睹qīng diǎn zhàng mù 清点帐目qīng diǎn zhàng mù 清點帳目qīng líng mù 蜻蛉目qīng tán jié mù 清談節目qīng tán jié mù 清谈节目qīng tíng mù 蜻蜓目qǔ mù 曲目què xíng mù 雀形目rě rén zhù mù 惹人注目Sè mù 色目shāng xīn cǎn mù 伤心惨目shāng xīn cǎn mù 傷心慘目shāng xīn hāo mù 伤心蒿目shāng xīn hāo mù 傷心蒿目shǎng xīn yuè mù 賞心悅目shǎng xīn yuè mù 赏心悦目shī mù yú 虱目魚shī mù yú 虱目鱼Shí chóng mù 食虫目Shí chóng mù 食蟲目shí ròu mù 食肉目Shí yóu Huàn Shí pǐn Xiàng mù 石油换食品项目Shí yóu Huàn Shí pǐn Xiàng mù 石油換食品項目shí zhú mù 石竹目shì mù 拭目shì mù qīng ěr 拭目倾耳shì mù qīng ěr 拭目傾耳shì mù yǐ dài 拭目以待shì pín jié mù 視頻節目shì pín jié mù 视频节目shòu jiǎo yà mù 兽脚亚目shòu jiǎo yà mù 獸腳亞目shū mù 书目shū mù 書目shǔ mù cùn guāng 鼠目寸光shù mù 数目shù mù 數目shuāng chì mù 双翅目shuāng chì mù 雙翅目shuǎng mù 爽目shuǎng xīn yuè mù 爽心悅目shuǎng xīn yuè mù 爽心悦目sǐ bù míng mù 死不冥目sǐ bù míng mù 死不瞑目tí mù 題目tí mù 题目tǐ yù xiàng mù 体育项目tǐ yù xiàng mù 體育項目tiáo mù 条目tiáo mù 條目tóng chì mù 同翅目tóu hūn mù xuàn 头昏目眩tóu hūn mù xuàn 頭昏目眩tóu hūn mù yūn 头昏目晕tóu hūn mù yūn 頭昏目暈tóu mù 头目tóu mù 頭目tóu yūn mù xuàn 头晕目眩tóu yūn mù xuàn 頭暈目眩wàn mù kuí kuí 万目睽睽wàn mù kuí kuí 萬目睽睽xī tún mù 蜥臀目xì mù 細目xì mù 细目Xià mù Shù shí 夏目漱石xiǎn mù 显目xiǎn mù 顯目xiàng mù 項目xiàng mù 项目xiàng mù guǎn lǐ 項目管理xiàng mù guǎn lǐ 项目管理xīn mù 心目xǐng mù 醒目xuǎn xiù jié mù 选秀节目xuǎn xiù jié mù 選秀節目xuàn mù 炫目xuàn mù 眩目yà mù 亚目yà mù 亞目yǎn mù 眼目yǎn rén ěr mù 掩人耳目yào mù 要目yī mǎ mù 伊玛目yī mǎ mù 伊瑪目yī mù liǎo rán 一目了然yī mù liǎo rán 一目瞭然yī mù shí háng 一目十行yī yè zhàng mù 一叶障目yī yè zhàng mù 一葉障目yǐn rén zhù mù 引人注目yǐn xiǎn mù biāo 隐显目标yǐn xiǎn mù biāo 隱顯目標yīng chì mù 纓翅目yīng chì mù 缨翅目yìng mù biāo 硬目标yìng mù biāo 硬目標yǒu méi mù 有眉目yǒu mù gòng dǔ 有目共睹yǒu mù gòng jiàn 有目共見yǒu mù gòng jiàn 有目共见yǒu mù gòng shǎng 有目共賞yǒu mù gòng shǎng 有目共赏yǒu mù wú dǔ 有目无睹yǒu mù wú dǔ 有目無睹yú mù hùn zhū 魚目混珠yú mù hùn zhū 鱼目混珠yùn mù 韵目yùn mù 韻目zhāng mù 张目zhāng mù 張目zhàng mù 帐目zhàng mù 帳目zhàng mù 賬目zhàng mù 账目zhē mù yú 遮目魚zhē mù yú 遮目鱼zhēn miàn mù 真面目zhí chì mù 直翅目zhòng mù kuí kuí 众目睽睽zhòng mù kuí kuí 眾目睽睽zhǔ mù 瞩目zhǔ mù 矚目zhù mù 注目zǐ mù 子目zǐ mù lù 子目录zǐ mù lù 子目錄zōng yì jié mù 綜藝節目zōng yì jié mù 综艺节目zǒng mù 总目zǒng mù 總目zǒng tǐ mù biāo 总体目标zǒng tǐ mù biāo 總體目標zòng mù 縱目zòng mù 纵目