Có 1 kết quả:

mù bù jiāo jié

1/1

mù bù jiāo jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyelashes do not come together (idiom)
(2) fig. to not sleep a wink