Có 1 kết quả:

mù bù rěn jiàn ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the eye cannot bear to see it (idiom); a scene too pitiful to behold