Có 1 kết quả:

mù bù kuī yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not even peek at the garden
(2) fig. to be absorbed in one's studies (idiom)