Có 1 kết quả:

mù bù shí dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. the eye cannot recognize the letter T (idiom); totally illiterate