Có 1 kết quả:

mù guāng rú dòu

1/1

mù guāng rú dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short-sighted
(2) limited vision