Có 1 kết quả:

mù lù

1/1

mù lù

giản thể

Từ điển phổ thông

mục lục

Từ điển Trung-Anh

(1) catalog
(2) table of contents
(3) directory (on computer hard drive)
(4) list
(5) contents