Có 1 kết quả:

mù jī

1/1

mù jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to see with one's own eyes
(2) to witness

Một số bài thơ có sử dụng