Có 1 kết quả:

mù biāo dì zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) destination address
(2) target address