Có 1 kết quả:

mù cè

1/1

mù cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate visually
(2) to gauge
(3) visual assessment