Có 1 kết quả:

mù zhēng kǒu dāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stunned
(2) dumbstruck