Có 1 kết quả:

mù kōng yī qiè

1/1

mù kōng yī qiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the eye can see nothing worthwhile all around (idiom); arrogant
(2) condescending
(3) supercilious