Có 1 kết quả:

mù mí wǔ sè

1/1

mù mí wǔ sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the eye is bewildered by five colors (idiom); a dazzling riot of colors