Có 1 kết quả:

dīng zhù

1/1

dīng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to watch sb closely
(2) to breathe down sb's neck
(3) to mark (sports)