Có 1 kết quả:

dīng láo

1/1

dīng láo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gaze intently at
(2) to scrutinize