Có 1 kết quả:

dīng shì

1/1

dīng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stare fixedly
(2) to look concentratedly