Có 1 kết quả:

máng dòng ㄇㄤˊ ㄉㄨㄥˋ

1/1

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa