Có 1 kết quả:

máng dòng

1/1

máng dòng

giản thể

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa