Có 1 kết quả:

máng dòng

1/1

máng dòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa