Có 1 kết quả:

máng náng

1/1

máng náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cecum (anatomy)
(2) appendix