Có 1 kết quả:

máng cóng

1/1

máng cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow blindly
(2) to conform slavishly
(3) unthinking obedience