Có 1 kết quả:

máng dǎ

1/1

máng dǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to touch-type