Có 1 kết quả:

máng diǎn

1/1

máng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blind spot