Có 1 kết quả:

máng duān

1/1

máng duān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cecum (start of the colon, linking it to small intestine)