Có 1 kết quả:

máng bāo

1/1

máng bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

visually impaired person (Tw)