Có 1 kết quả:

máng diǎn

1/1

máng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blind spot