Có 1 kết quả:

zhí gōu gōu

1/1

zhí gōu gōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with fixed eyes