Có 1 kết quả:

zhí shēng jī

1/1

zhí shēng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) helicopter
(2) CL:架[jia4]