Có 1 kết quả:

Zhí bù luó tuó Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Strait of Gibraltar