Có 1 kết quả:

zhí gǎn

1/1

zhí gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intuition
(2) direct feeling or understanding