Có 1 kết quả:

zhí shū xiōng yì

1/1

zhí shū xiōng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to speak one's mind