Có 1 kết quả:

zhí jiē bīn yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

direct object (grammar)