Có 1 kết quả:

zhí jiē jìng zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) direct competitor
(2) direct competition