Có 1 kết quả:

zhí jiē xuǎn jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

direct election