Có 1 kết quả:

zhí jiāng

1/1

zhí jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rigid
(2) stiff