Có 1 kết quả:

zhí méi dèng yǎn

1/1

zhí méi dèng yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stare angrily or vacantly