Có 1 kết quả:

zhí bǐ

1/1

zhí bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a straightforward honest account