Có 1 kết quả:

zhí xì xuè qìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) direct descendant
(2) blood relative