Có 1 kết quả:

zhí chì mù

1/1

zhí chì mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts)